De verstandhouding tussen coffeeshops en banken is er de laatste jaren niet beter op geworden. Terwijl coffeeshops bepaalde diensten van banken in toenemende mate nodig hebben, zijn banken terughoudend of soms haast onbereikbaar in houding jegens de coffeeshops. Menig coffeeshop-ondernemer merkt dat er steeds meer en meer gepind wordt, terwijl de contante betalingen daarentegen afnemen. Alhoewel dit een vrij natuurlijke ontwikkeling is die gemak voor de klant inhoudt en transparantie voor de coffeeshop, heeft zij ook een keerzijde. Coffeeshops zijn verplicht hun hasj en hennep in te kopen met contant geld, en zijn er daarom in grote mate afhankelijk van.

De Wwft.

In 2018 is een wijziging in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) van kracht gegaan. Er zijn vier belangrijke wijzigingen in de wet.

Ten eerste moet elke cliënt van een financiële instelling beoordeeld worden op het risico van witwassen of terrorismefinanciering, en als zodanig onderzocht worden. Coffeeshops hebben bij uitstek het label ‘hoog risico,’ waarover hieronder meer. Ten tweede moet er altijd een ‘UBO‘ aangeduid worden. Een UBO is een ultimate benificial owner, oftewel de uiteindelijke belanghebbende. In sommige entiteiten is dit moeilijk om aan te wijzen, maar met de wetswijziging is de aanwijzing van een UBO of pseudo-UBO vereist. Ten derde zijn er indicatoren aangepast die als criteria gelden voor wanneer transacties bestempeld moeten worden als ‘ongebruikelijk’. Ongebruikelijke transacties moeten gemeld worden bij de Financial Intelligence Unit. Ten vierde moeten financiële instellingen een onafhankelijke compliance met de Wwft naleven, die in overeenstemming is met de aard en omvang van de instelling in kwestie.

Boetes Systeembanken.

Systeembanken‘ zijn banken die een belangrijke maatschappelijke rol vervullen met betrekking tot financiën. Zowel maatschappij als economie functioneren mede aan de hand van de activiteiten en diensten van deze type banken. Zo heeft de Nederlandse overheid bijvoorbeeld de ING en de SNS Bank financieel bijgestaan ten tijde van de kreditcrisis. In Nederland behoren ook de ABN Amro en de Rabobank tot de systeembanken. De afgelopen jaren hebben de ING en de ABN Amro aanzienlijke boetes ontvangen voor het onvoldoende nakomen van hun plichten met het oog op de Wwft, boetes van respectievelijk 775 en 480 miljoen euro. Het ligt dan ook in de lijn der verwachting dat de banken hun beleid sindsdien aangescherpt hebben.

Gevolgen Coffeeshops.

Coffeeshops zijn bij uitstek ‘hoog risico,’ omdat de inkoop van hasj en hennep in contanten bij illegale telers plaats moet vinden. Dit brengt coffeeshophouders in een spagaat, omdat zij hiertoe genoodzaakt worden door opzet van het gedoogbeleid. De strengere handhaving van banken heeft voor coffeeshops concreet een paar gevolgen. Ten eerste komt het tegenwoordig vaak voor dat banken aanvragen voor een zakelijke bankrekening afwijzen, waarvoor de gegeven redenen uiteen kunnen lopen. Dit kan variëren van de relatie met een achterdeur waar cannabis met contanten ingekocht wordt, tot de vermeende onmogelijkheid om sluitende transparantie te krijgen over alle financiële activiteiten van een coffeeshop. Ten tweede kunnen coffeeshops ook op barrières bij banken stuiten bij de aanvraag voor een contract voor de verwerking van hun pintransacties. Transactieverwerking (of acquire processing) moet contractueel geregeld worden voordat pinbetalingen überhaupt via een pinapparaten kunnen lopen.

Transactieverwerking Worldline.

Worldline is een van origine Canadese creditcardmaatschappij. Daarnaast produceert het bedrijf ook pinautomaten, zoals de bekende YOMANI of Valina. In Europa vervult Worldline ook wel de rol van een ‘acquire processor’, oftewel een transactieverwerker. Goed nieuws voor coffeeshopa is dat Worldline hen vooralsnog verwelkomt als klant voor transactieverwerking. Heb je als coffeeshopondernemer interesse in een pinapparaat met transactieverwerking van Worldline, dan kun je met ons contact opnemen. Software Support Nederland is nota bene gecertificeerd reseller van Worldline.

Wie zijn wij?

Software Support Nederland is al jaren een voorloper in automatisering binnen de Nederlandse cannabismarkt. Dit proberen we te bewerkstelligen door complexe vraagstukken uit het veld te vangen en oplossen aan de hand van moderne software. Onze betrokkenheid bij de markt komt voor een groot deel voort uit de unieke en gewichtige maatschappelijke positie die cannabis inneemt in de Nederlandse samenleving.

Kennismaking

Heeft u interesse in onze expertise in de Nederlandse cannabismarkt?